tenis
tenis

Regulamin

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO GRZEGÓRZECKI-FLEX SPORT & HEALTH CLUB znajdujący się przy ul. Wysłouchów 34 w Krakowie.

 

I. SŁOWNICZEK

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 1. Klub – Klub Sportowy Grzegórzecki-  Flex Sport & Health Club.
 2. Właściciel – Klub Sportowy Grzegórzecki, al. Pokoju 16, 31-564 Kraków, będący właścicielem Klubu Sportowego Grzegórzecki- Flex Sport & Health Club, ul. Wysłouchów 34, 30-611 Kraków.
 3. Placówka Klubu – miejsce, w której świadczone są usługi Klubu.
 4. Klient – osoba, która korzysta z usług klubu. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
 5. Karta/Karta klubowa – karta klubowa wydawana klientom, potwierdzająca przynależność do Klubu.
 6. Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
 7. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji, obsługa klubu.
 8. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
 9. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.flexclub.pl.

 

II. ZAKRES USŁUG

 1. Klub świadczy usługi rekreacyjno – sportowe takie jak: siłownia, zajęcia fitness itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.flexclub.pl.
 2. Oferta Klubu dostępna jest również w placówce Klubu, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Klubu.
 3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu także na podstawie posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Klub.
 4. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówkach Klubu lub na stronie internetowej.

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Klub.
 2. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w recepcji klubu.
 3. Godziny otwarcia Klubu podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w Klubie.
 4. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
 5. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 6. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 7. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
 8. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu.
 9. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub dostępny jest w recepcji Klubu.
 10. W pomieszczeniach placówki Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 11. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówki Klubu bez zgody Właściciela lub managera Klubu.
 12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówki Klubu.
 13. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówce Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
 14. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.
 15. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem.
 16. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyłącznie w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie Klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, które będzie w jakikolwiek sposób naruszało jego prywatność zostanie przez Klienta zgłoszone kierownictwu Klubu, Klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia lub reklamy w najbliższym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć Klubu mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
 17. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Managera Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w placówce Klubu.

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Klientem klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych oraz pod warunkiem złożenia przez nich wymaganych oświadczeń.
 3. Przed pierwszym przystąpieniem do ćwiczeń na siłowni lub zajęć, Klient Klubu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o swoim stanie zdrowia, oświadczenie zawarte jest w formularzu klienta.
 4. Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne nie ma prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach, a także korzystać z urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.
 5. W razie pogorszenia samopoczucia w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
 6. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
 7. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
 8. Klient ma prawo w każdej chwili zwrócić się do trenera obecnego w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za powstanie kontuzji, urazów lub pogorszenia stanu zdrowia Klienta podczas jego ćwiczeń na siłowni lub udziału w zajęciach zorganizowanych.
 1. Klient Klubu zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym sportowego obuwia zamiennego. Jeśli Klient nie będzie posiadał odpowiedniego stroju podczas pobytu w Klubie może nie zostać wpuszczony na siłownię lub zajęcia.
 2. Klient Klubu powinien korzystać z pomieszczeń Klubu oraz sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem. Za umyślne zniszczenia dokonane przez Klienta może on ponieść konsekwencje finansowe.

 

V. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kluczyk. Wstęp na salę ćwiczeń (siłownie, salę zajęć zorganizowanych) z plecakami lub innym bagażem chociażby podręcznym jest zabroniony.
 2. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie Klubu.
 3. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu.
 4. Klient ma możliwość przechowania cennych rzeczy w Recepcji Klubu.
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczyka do szafki klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Pracownika Recepcji. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dorobienia kluczyka lub wymiany zamka w szafce, w wysokości 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych). Jeśli Klient uczestniczy dalej w zajęciach kluczyk do szafki zostanie mu wydany pod warunkiem uiszczenia w/w opłaty.
 6. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.

 

VI. KARNETY ORAZ OPŁATY

 1. Osoby korzystające  z usług klubu zobowiązane są do wyrobienia Karty Klienta. Kaucja za wyrobienie karty to 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych), zwrotna w momencie oddania karty.
 2. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.
 3. Karta klubowa jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel. Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem uprawnia Klub do odebrania karty klubowej.
 4. Prawo do korzystania z usług Klubu ma Klient, który posiada karnet lub wykupi jednorazową wejściówkę.
 5. Klient Klubu jest zobowiązany do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy wchodzi do Klubu oraz do okazania jej na każde żądanie Personelu Klubu.
 6. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.
 7. Jeżeli klient Klubu nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz okazać stosowny dokument tożsamości.
 8. Karnet uprawnia do korzystania przez okres 30 dni z usług oferowanych przez Klub zgodnie z aktualną ofertą Klubu zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubów. Wyjątkiem są treningi personalne, nie wchodzące w zakres usług objętych karnetem OPEN, OPEN na siłownię oraz karnetu NA WEJŚCIA.
 9. Klient w ramach wykupionego karnetu OPEN może korzystać z siłowni bez ograniczeń oraz z dowolnej ilości zajęć zorganizowanych, karnetu OPEN NA SIŁOWNIĘ z siłowni bez ograniczeń, a w przypadku karnetu NA WEJŚCIA tyle razy na ile opiewa wykupiony karnet, z siłowni oraz z zajęć zorganizowanych.
 10. Karnet może zostać zawieszony w trakcie jego ważności, 1 raz maksymalnie na 7dni, po uprzednim zgłoszeniu w recepcji klubu. Przez okres zawieszenia Klient Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w klubie.
 11. Nieobecność konkretnego instruktora na zajęciach nie jest powodem do przedłużania ważności karnetu.
 12. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów.
 13. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 14. Cennik usług świadczonych w poszczególnych placówkach Klubu dostępny jest w recepcji placówek Klubów oraz na Stronie internetowej.
 15. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.
 16. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za karnet, najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.
 17. Opłatę za karnet uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Klub.

 

VII. ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE/ SIŁOWNIA

 

 1. Udział w zajęciach powinien być poprzedzony wcześniejszą rezerwacją ze wskazaniem daty i godziny zajęć, w jakich Klient ma zamiar wziąć udział. Rezerwacji można dokonywać, telefonicznie, mailowo lub osobiście w Klubie, w godzinach otwarcia. Ilość miejsc na poszczególne zajęcia jest ograniczona. O prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Klienci mogą zapisywać się na zajęcia wyłącznie w okresie aktywności Karnetu.
 2. Rezerwacji na zajęcia można dokonać na aktualny tydzień oraz cały następny (tydzień: od poniedziałku do niedzieli). Nowe listy, na kolejny tydzień, otwierane są zawsze w poniedziałki o godzinie 8:00. Maile oraz telefony z rezerwacją przed godziną 8:00 nie będą brane pod uwagę.
 3. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, a w przypadku zajęć porannych nieobecność należy zgłosić najpóźniej do godz. 18.00, w dniu poprzedzającym zajęcia.
 4. Klient Klubu zapisany na zajęcia i nieinformujący recepcji klubu o swojej nieobecności będzie miał skrócony karnet OPEN o jeden dzień, a w przypadku karnetów NA WEJŚCIA  – pobrane 1 wejście z karnetu lub w przypadku kart Benefit Systems, FitProfit oraz OK System Klub ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą nieobecność na zajęciach.
 5. W przypadku nie odwołania zajęć przez Klienta Benefit Systems, FitProfit oraz OK System Klub rości sobie prawo do odmówienia kolejnej rezerwacji zajęć temu Klientowi.
 6. Klient Klubu nie może rościć sobie praw do udziału w konkretnych zajęciach, jeżeli wszystkie miejsca będą zajęte a Klient nie dokonał wcześniejszej rezerwacji na te zajęcia.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać sześciu osób, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
 8. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do zezwolenia udziału Klientowi na miejsce innego Klienta, który zrobił rezerwację jednakże spóźnił się lub nie pojawił się na zajęciach.
 10. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
 11. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego oraz ręcznika.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 2. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od 06.06.2020.
 4. Osoby korzystające z usług Klubu są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem i cennikiem oraz do przestrzegania postanowień w nich zawartych.
 5. Skorzystanie z usług Klubu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 6. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa Klub może być monitorowany. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu.
 7. Na żądanie Członka Klubu faktury wystawiane są do 7 dni od daty uiszczenia opłaty za karnet lub jednorazowe wejście, na podstawie okazanego paragonu.

 

 

Regulamin kortów tenisowych dostepny jest tutaj:
http://grzegorzecki.pl/

fb
tenissilowniaroweryplywaniejbbieg
Akceptujemy karty:
ProfitOkBenefit
Copyrights © 2012. All Rights Reserved.